Pedagogická koncepce

Je nám blízká filosofie unschoolingu (http://www.svobodauceni.cz/) a respektujícího přístupu k lidem (http://www.respektovani.com/) .

Klademe si za cíl vytvořit pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou rozvinout své individuální vlohy a nadání. Uvědomujeme si, že každý člověk je jedinečná osobnost se specifickými potřebami, kterým chceme vycházet vstříc. Ctíme demokratické principy, chápeme, že každý má hlas a chce být vyslyšen.

Děti mají možnost podílet se na tvorbě pravidel, přičemž je kladen důraz na jejich smysluplnost a srozumitelnost. Tento princip v dětech zároveň podporuje motivaci a pocit odpovědnosti. Nesoutěžíme, ale spolupracujeme. Nehodnotíme se navzájem, ale poskytujeme se zpětnou vazbu, emoční podporu a jeden druhému nasloucháme. Hlasům dětí je přikládána stejná váha jako hlasům dospělých. Podporujeme aktivitu dětí i při tvorbě společného programu.

Připravujeme program, který přirozeně odráží roční období a místo. Pomůckami jsou ve většině případů přírodniny. Děti v rozmanité přírodě mohou poznávat okolní svět všemi smysly. 

Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřujeme se na všech pět vzdělávacích oblastí:

odrazka Dítě a jeho tělo

odrazka Dítě a jeho psychika

odrazka Dítě a ten druhý

odrazka Dítě a společnost

odrazka Dítě a svět