Pedagogická koncepce lesního klubu Sedmikvítek

Principy naší práce:

 • LK Sedmikvítek je neziskovou organizací, právní forma (zapsaný spolek).

 • Tým LK Sedmikvítek je otevřený i spolupráci, dialogu a zapojení rodičů jako členů spolku. Naší prací je výčet provozní, administrativní, finanční, účetní a pedagogicko-enviromentalní činnosti spolku.

 • Všichni členové týmu se neustále dále učí v rámci celoživotního vzdělávání. Součástí naší práce jsou: sebereflexe a reflexe pedagogické činnosti. Základem dobré pedagogické činnosti jsou pro pro nás pravidelně prováděné evaluace a autoevaluace naší práce s dětmi. Vedeme evidenci o vývoji dítěte, pravidelně provádíme evaluaci dítěte. K evaluacím slouží pravidelné týmové porady, supervize týmu.

Základní východiska naší práce:

 • Věříme, že nejlepším prostředím pro zdravý psychomotorický vývoj dětí je přirozené prostředí - příroda (les, louka, rybník, potok, skály...).

 • Vycházíme z poznatků vývojové psychologie a z individuálních potřeb dítěte.

 • Respektujeme každé děti jako plnohodnotnou inteligentní bytosti, kterou v jeho růstu laskavě a vědomě doprovázíme.

 • Učíme děti k samostatnosti, lásce k sobě, k druhým, ke komunitě, k matce Zemi.

 • Vlastním příkladem děti učíme respektující komunikaci a laskavému chování vůči druhým bytostem. Uvědomujeme si, že jsme pro děti vzorem k nápodobě.

 • Vedeme děti k udržitelnému a zdravému způsobu života, který je nám samotným blízký.

Komunikace s dětmi a rodiči:

 • Pracujeme s metodami nenásilné a transparentní komunikace a dle metodiky "Respektovat a být respektován".

 • Otevřeně a kompetentně komunikujeme s rodiči o rozvoji dítěte. Bereme na vědomí fakt, že rodič zastává expertní roli ve výchově svého dítěte.

 • V případě adaptačních či výchovných potíží při výchově a vzdělávání dítěte vypracováváme individuální plán průvodcovské podpory a seznamujeme s ním rodiče dítěte.

Etická rovina práce průvodců:

 • Tým LK Sedmikvítek akceptuje každé dítě, jako jedinečnou bytosti, které náleží zvláštní péče, pozornost a ochrana. Dále ctíme práva dítěte dle jeho věku a celkové zralosti.

 • Tým LK Sedmikvítek dbá na kvalitu poskytovaných služeb dle Standardů kvality pedagoga v lesní mateřské školy a Etického kodexu lesní mateřské školy.

Pedagogické směry a inspirace naší práce:

 • Demokratický pedagogický styl (vzájemný respekt a úcta, možnost svobodné volby, spoluúčast při rozhodování).

 • Environmentální výchova ( propojenost s lokálními biotopy, jež jsou hlavními zdroji vzdělávání a rozvoje).

 •  Intuitivní pedagogika (vlastním příkladem a životem vedeme děti k vnitřní svobodě, naším cílem je, aby děti sami věděly co chtějí. Neusilujeme o to, aby se děti chovaly dle potřeb a očekávání jeho okolí a společnosti).

 • Waldorfská pedagogika (kreslení grafomotorických forem, dodržování rytmu kola roku se všemi tradicemi a slavnosti, ve školce nemáme žádné tzv."ready made" hračky, díky imaginaci si vytvářejí děti sami hru).


Měsíční témata

ZÁŘÍ

 • Já a kolektiv - přes podzim

 • Sv. Václav - patronství, seznamování ve školce s prostředím a ostatními, pravidla

 • Sv. Michael - překonávání strachu, odvaha - přemožení draka

 • Dožínky, dozrávání plodin - sklizeň

 • Podzimní rovnodennost

ŘÍJEN

 • Jídlo - vypěstované a sklizené plodiny - cesta jídla k nám a v nás

 • Měsíc stromů

 • Státní svátek - založení ČR - vlast a my

 • Den stromů

 • Vítr - využití živlu

LISTOPAD

 • Dušičky - téma smrti, umírání, loučení

 • Sv. Martin - zkracování dne, ubývání vnějšího světla a větší potřeba vnitřního, zklidnění a usebrání. Soucit, přátelství, sdílnost, pospolitost, pomoc bližnímu

 • Vítr

 • Téma odlišnosti - rasová, zdravotní postižení...

PROSINEC

 • Já a rodina - přes zimu

 • Měsíc rodiny a pospolitosti, čas příběhů a světla - vyvrcholení vnitřního světla (příchodem Ježíše)

 • Advent a adventní spirála

 • Mikuláš - obdarování, pomoc bližnímu

 • Zimní slunovrat

 • Vánoce - divadlo, koledy

 • Vyprávění

LEDEN

 • Tři králové - dobročinnost, pomoc bližnímu, transformace - začátek nového roku - čas vizí a revizí

 • Svíčka - slití zbytků z minulého roku - symbol transformace

 • Knihy a ilustrace - čtení, výroba vlastní knihy

ÚNOR

 • Hromnice - Imbolc

 • Masopust - karneval - masky, téma identity, nevázané veselí, odložení přetvářky, improvizace, divadlo - hraní rolí

 • Řemesla a povolání - co dělají rodiče dětí, co by chtěli jednou dělat děti... Manuální rukodělné práce a vytváření

BŘEZEN

 • Morana - loučení se zimou, očista těla i duše

 • Počátek jara, obnova mízy

 • Jarní rovnodennost

 • Domy a doupata

DUBEN

 • Já a ty = my (partnerství, láska) - přes jaro + Já a tělo

 • Velikonoce - znovuzrození, víra, oběť pro druhé, hledání osobní cesty

 • Klíčení a mláďata

 • Oslava jara, plodnosti a života

 • Beltine - pálení čarodějnic, nadpřirozené bytosti

KVĚTEN

 • Májka - láska, mláďata, partnerství a rodina

 • Otevírání studánek - živel vody

 • Zodpovědnost - pro předškoláky

ČERVEN

 • Já a svět - cestování

 • Dozrávání plodů

 • Pasování a přechodový rituál předškoláků

 • Sv. Jan - cesta, tajemno a magie, hledání zlatého kapradí - sebe sama - iniciace, bylinky (Sedmero kvítí), lesní bytosti