Pedagogická koncepce lesního klubu Sedmikvítek

Principy naší práce

 • fungujeme jako nezisková, na státu nezávislá organizace (zapsaný spolek);
 • jsme otevřeni spolupráci, dialogu a zapojení rodičů jako členů spolku;
 • naší prací je výčet provozní, administrativní, finanční, účetní
  a pedagogicko-enviromentalní činnosti spolku;
 • všichni členové týmu se neustále dále učí v rámci celoživotního vzdělávání;
 • součástí naší práce je sebereflexe a reflexe pedagogické činnosti jako základní předpoklad dobré práce pro Lesní klub Sedmikvítek (pravidelné týmové porady, zpětná vazba, supervize).

Základní východiska naší práce

 • Věříme, že nejlepším prostředím pro zdravý psychomotorický vývoj dětí je přirozené prostředí - příroda (les, louka, rybník, potok, skály...).
 • Vycházíme z poznatků vývojové psychologie a z individuálních potřeb dítěte.
 • Respektujeme děti jako plnohodnotné inteligentní bytosti, které v jejich růstu laskavě a vědomě doprovázíme.
 • Učíme děti k samostatnosti, lásce k sobě, k druhým, ke komunitě, k Zemi.
 • Vlastním příkladem děti učíme respektující komunikaci a laskavému chování vůči druhým bytostem.
 • Vlastním příkladem zvnitřňujeme dětem základní společenské normy.
 • Vedeme děti k udržitelnému a zdravému způsobu života.

Komunikace s dětmi a rodiči

 • Pracujeme s metodami nenásilné a transparentní komunikace a dle metodiky "Respektovat a být respektován".
 • Slušnost a akceptace každé jedinečné bytosti.
 • Podpora vnitřní motivace dětí.
 • Uplatňování principu přirozeného důsledku.
 • Práce s konflikty a vedení dětí k samostatnosti v jejich řešení.

Pedagogická koncepce průvodce lesního klubu Sedmikvítek

 • Závazným dokumentem jsou Standardy kvality pedagoga v lesní mateřské škole sepsané Asociací lesních mateřských škol, jejímž jsme dlouholetým členem.

Dále vycházíme z těchto pedagogických směrů:

 • Montessori pedagogika (pomáháme dětem k jejich rozvoji díky poznatkům vývojové psychologie a vnímáme individuální potřeby dítěte v procesu poznávání a učení).
 • Waldorfská pedagogika (grafomotorika, tradice a slavnosti, výtvarné vyjádření, rozvoj citlivosti vůči člověku a přírodě).
 • Environmentální výchova a vzdělávání v každodenním fungování.
 • Intuitivní pedagogika založená na pozorování a na aktivním naslouchání potřeb jednotlivce i celé skupiny. Děti pracují v přirozeném prostředím, nemají ve školce téměř žádné tzv. "ready made" hračky, díky imaginaci vytvářejí hru, kooperují a jsou v plné přítomnosti. Vnímají prostředí smysly, rozvíjí svůj postřeh a pozorovací talent, stávají se citlivými a pozornými tvůrci na své cestě životem.
 • Estetika a výtvarné vyjádření (landart, práce s přírodním materiálem, barvy a kompozice, podpora svobodné umělecké tvorby).
 • Demokratické fungování (vzájemný respekt a úcta, možnost svobodné volby, spoluúčast při rozhodování).

Předškolní příprava dětí

Denní program je sestavou aktivit, které celistvě rozvíjejí a podporují zdravý a spokojený psychomotorický vývoj dětí ve věku od 3 do 6/7 let.

 • Nácvik samostatnosti, praktické činnosti každodenního života.
 • Verbální vyjadřování v podobě slova v komunitním kruhu na zadané téma (ráno a odpoledne).
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky.
 • Senzomotorická cvičení.
 • Hry podporující sociální fungování ve skupině.
 • Rozvoj emoční inteligence.
 • Průvodci učí děti vlastním příkladem lásce k přírodě, zvnitřňují u dětí důležitost ochrany našeho životního prostředí.

Průvodci se věnují prevenci deficitu dílčích funkcí a za tímto účelem tvoří každý den přípravu programu. Příprava sestává z aktivit, které rozvíjejí základní kognitivní, motorické a percepční funkce u předškolních dětí.

Děti, které následující rok nastoupí k povinné školní docházce, pracují v menší skupině předškoláků (do 8 dětí), denně cca 20 - 30min, v rámci předškolní přípravy.

Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj pro celou komunitu rodičů, dětí a přátel Sedmikvítku je společný cíl, na kterém nám záleží.

Výhody/ Filozoficko-etická nadstavba LK Sedmikvítek

 • Enviromentální výchova
 • Ekologické aktivity a vzdělávání (sázení stromů, úklid okolí, podpora bezobalového nakupování, SWAP - výměnný bazar apod.).
 • Zážitkové učení poznávání a bádání v přírodě.
 • Rozvoj pohybových dovedností (různé sportovní aktivity).
 • Volnočasové aktivity pro komunitu (slavnosti, společné výjezdy do hor a na vodu).
 • Vzdělávací a podpůrné aktivity pro komunitu (přednášky, besedy, workshopy, rodičovské kruhy).
 • Je pro nás zásadní zdravé stravování dětí. Snažíme se o vyváženost a kvalitu dodávaných obědů. Často nakupujeme a vaříme společně s dětmi.
 • Mužský prvek v týmu průvodců (mužský vzor).
 • Každý den mají rodiče k dispozici fotografické a písemné zprávy, příp. video záznamy.
 • Možnost využití jurty vč. dalšího zázemí pro členy spolku. Možnost zapojení do aktivit spolku.

Měsíční témata

(ve šk. roce 2022/23 bude více pracovat s Kolem roku podle tradiční čínské medicíny a zařadíme i výchovu ke ctnostem)


ZÁŘÍ

 • Já a kolektiv - přes podzim

 • Sv. Václav - patronství, seznamování ve školce s prostředím a ostatními, pravidla

 • Sv. Michael - překonávání strachu, odvaha - přemožení draka

 • Dožínky, dozrávání plodin - sklizeň

 • Podzimní rovnodennost

ŘÍJEN

 • Jídlo - vypěstované a sklizené plodiny - cesta jídla k nám a v nás

 • Měsíc stromů

 • Státní svátek - založení ČR - vlast a my

 • Den stromů

 • Vítr - využití živlu

LISTOPAD

 • Dušičky - téma smrti, umírání, loučení

 • Sv. Martin - zkracování dne, ubývání vnějšího světla a větší potřeba vnitřního, zklidnění a usebrání. Soucit, přátelství, sdílnost, pospolitost, pomoc bližnímu

 • Vítr

 • Téma odlišnosti - rasová, zdravotní postižení...

PROSINEC

 • Já a rodina - přes zimu

 • Měsíc rodiny a pospolitosti, čas příběhů a světla - vyvrcholení vnitřního světla (příchodem Ježíše)

 • Advent a adventní spirála

 • Mikuláš - obdarování, pomoc bližnímu

 • Zimní slunovrat

 • Vánoce - divadlo, koledy

 • Vyprávění

LEDEN

 • Tři králové - dobročinnost, pomoc bližnímu, transformace - začátek nového roku - čas vizí a revizí

 • Svíčka - slití zbytků z minulého roku - symbol transformace

 • Knihy a ilustrace - čtení, výroba vlastní knihy

ÚNOR

 • Hromnice - Imbolc

 • Masopust - karneval - masky, téma identity, nevázané veselí, odložení přetvářky, improvizace, divadlo - hraní rolí

 • Řemesla a povolání - co dělají rodiče dětí, co by chtěli jednou dělat děti... Manuální rukodělné práce a vytváření

BŘEZEN

 • Morana - loučení se zimou, očista těla i duše

 • Počátek jara, obnova mízy

 • Jarní rovnodennost

 • Domy a doupata

DUBEN

 • Já a ty = my (partnerství, láska) - přes jaro + Já a tělo

 • Velikonoce - znovuzrození, víra, oběť pro druhé, hledání osobní cesty

 • Klíčení a mláďata

 • Oslava jara, plodnosti a života

 • Beltine - pálení čarodějnic, nadpřirozené bytosti

KVĚTEN

 • Májka - láska, mláďata, partnerství a rodina

 • Otevírání studánek - živel vody

 • Zodpovědnost - pro předškoláky

ČERVEN

 • Já a svět - cestování

 • Dozrávání plodů

 • Pasování a přechodový rituál předškoláků

 • Sv. Jan - cesta, tajemno a magie, hledání zlatého kapradí - sebe sama - iniciace, bylinky (Sedmero kvítí), lesní bytosti