PROČ LESNÍ KLUB


Lesní mateřská škola (LMŠ, nebo lesní klub) je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ a kluby kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí, jezdí na exkurze atp.

Vzdělávání v lesním klubu probíhá stejně jako u "klasických" školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

V lesním klubu Sedmikvítek se snažíme pro děti vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém mohou rozvinout své individuální vlohy a nadání. Chceme v dětech podporovat kamarádství, spolupráci, toleranci a lásku k přírodě.

Děti, které tráví hodně času v přírodě mají lepší psychickou i zdravotní odolnost. Pohyb dětí v přírodním terénu a zdolávání různých přírodních překážek má příznivý vliv na rozvoj hrubé motoriky a s tím spojené centrum řeči a výslovnosti.

V předškolním věku si děti budují k přírodě vztah na emoční úrovni. V tomto věku je pro ně prospěšné, když tráví v přírodě maximum volného času. Věříme, že na toto období budou později rádi vzpomínat a budou se do přírody vracet a chránit ji i v dospělosti.

Připravujeme program, který přirozeně odráží roční období a místo. Pomůckami jsou nám ve většině případů přírodniny. Děti v rozmanité přírodě mohou poznávat okolní svět všemi smysly.

Při tvorbě vzdělávacího programu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřujeme se na všech pět vzdělávacích oblastí:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět


Cíle lesní mateřské školky (lesního klubu):

  • rozvíjet motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností k pobytu v přírodě
  • prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů
  • podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností
  • učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání
  • zažít rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí
  • naslouchat a pomoci druhému - prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu
  • poznat hodnoty přírodního společenství a hodnoty lidské společnosti

Výhody :

Menší smíšený kolektiv dětí : max. 16 dětí (3 - 6let) ve skupině na 2 pedagogy (průvodce)

Mužský i ženský element : Sedmikvítek tvoří, kromě skvělých žen i bezvadní muži (pedagogové). Zastupují tedy ve školce mužský princip a zejména pro chlapce jsou dobrými vzory, se kterými se mohou identifikovat.

Posílení imunitního systému : Častý pobyt v přírodě přispívá k otužování a s ním spojené posílení imunity a tedy i menší nemocnosti.

Prostor pro kreativitu : Vše, co děti potřebují pro svou hru, je připraveno v přírodě. Hra bez umělých hraček dítě skutečně rozvíjí. Pro takovou hru je potřeba být vnímavý, trpělivý, tvořivý a radostný.

Úcta a vztah k přírodě : Dítě poznává přírodu ve všech proměnách, zkoumá ji a buduje si k ní vztah, který snadno přetrvá do dospělosti. Děti získávají v předškolním věku vztah k přírodě na emoční úrovni. Je tedy pro ně klíčové, aby jim bylo umožněno trávit v přírodě maximum času. V budoucnu, když se do přírody budou vracet, budou se tam cítit v bezpečí a mohou v přírodě obnovovat svou vnitřní psychickou sílu a nalézat vnitřní rovnováhu.

Sociální dovednosti: Menší a věkově různorodá skupina dětí umožňuje prožití mnoha vztahových situací, které jsou klíčové v nácviku sociálních dovedností a respektu k sobě i ke druhým lidem. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Dětem ponecháváme velký prostor k volné hře, při které děti rozvíjejí své komunikační a sociální dovednosti.

Spolupráce : Vedeme děti ke spolupráci a jdeme jim příkladem.

Samostatnost : Děti jsou přirozeně vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za sebe, za své činy a své věci.

Výchova pro udržitelný rozvoj : Chováme se šetrně k prostředí, ve kterém žjeme, a pečujeme o své okolí.

Předškolní příprava : Vzdělávání u nás probíhá v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem. Předškolní děti se věnují přípravě na školu každý den docházky.